+609-7481512

eIPI

eIPI merupakan Sistem Permohonan Penubuhan Institusi Pendidikan Islam Negeri Kelantan. MAIK mempunyai kuasa mendaftar dan mengawal sekolah-sekolah agama dan institusi pengajian Islam di bawah Seksyen 96, Enakmen MAIK bil.4,1994. Tafsiran Sekolah agama atau institusi pengajian Islam;

“suatu tempat, di mana sepuluh orang atau lebih diberi, atau menerima sama ada secara tetap atau berkala, pendidikan, pengajaran atau latihan secara formal, sama ada di dalam satu kelas atau lebih yang berhubungan dengan Islam atau maksud-maksud Islam dan tempat sedemikian termasuklah madrasah atau surau, pondok, tadika, taman asuhan kanak-kanak, pusat Islam, atau pusat latihan untuk guru, atau tempat lain tidak kira bagaimana jua sekalipun diperihalkan atau disebut tetapi tidaklah termasuk sekolah Agama Islam di bawah kawalan Kementerian Pendidikan”

Log Masuk

Senarai Dokumen yang Diperlukan

Pastikan anda menyediakan kesemua dokumen di bawah sebelum membuat permohonan. Sistem ini menerima jenis dokumen PDF dan Gambar (JPG,JPEG,PNG) sahaja.

PDF,JPEG,JPG,PNG

  
- Status Tanah
- Status Bangunan
- Dokumen Pendaftaran (Syarikat)
- Dokumen Pendaftaran (Yayasan)
- Dokumen Pendaftaran (Persatuan)
- Dokumen Pendaftaran (Lain-lain Salinan Fail)
- Pelan Bangunan yang di luluskan
- Kelulusan Pihak Berkuasa Tempatan (Majlis Daerah & Pejabat Tanah dan Jajahan)
- Catatan Sijil Layak Hidup Bangunan
- Peta/Lokasi
- Kertas Kerja Penubuhan Institusi Pendidikan Islam MAIK
- Akuan Perjanjian Sumpah Institusi Pendidikan Islam MAIK
- Surat Permohonan Penubuhan Institusi Pendidikan Islam MAIK
- Minit Mesyuarat Penubuhan Institusi Pendidikan Islam MAIK
- Surat Perlantikan Pengerusi IPI, MAIK
- Surat Perlantikan Pengetua IPI,MAIK
- Kurikulum yang diguna pakai di IPI,MAIK
- Carta Organisasi Ahli Lembaga Pengelola & Ahli Lembaga Pengurusan Sekolah
- Peraturan IPI, MAIK
- Gambar-Gambar Persekitaran
- Kelulusan Pejabat Kesihatan Negeri / Daerah
- Kelulusan Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri / Daerah
  • - Salinan Penyata Bank
  • - Salinan Kad Pengenalan (Jemaah Pengurusan/AJK)
  • - Senarai Pelajar
  • - Salinan Kad Pengenalan (Guru)
  • - Salinan Sijil Kelulusan Belajar (Guru) jika ada
  • - Sijil Tauliah Maik (Guru) jika ada

Semakan Permohonan